Gebruikersovereenkomst HAP-online

Artikel 1: Algemeen

 Deze gebruikersovereenkomst betreft de volgende partijen:

1. HAP Uitgeverij, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel op 1 september 2018 onder nummer 72718358

2. In te vullen wanneer de gebruikersovereenkomst bekrachtigd wordt door ondertekening: naam, Instelling, fysiek adres, ondergetekende, nummer handelsregister (hierna: “Gebruiker”).

 “Gebruiker”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven tot levering van toegangsrechten tot online software applicaties van HAP Uitgeverij.

Artikel 2: Toepasselijkheid gebruikersovereenkomst  

2.1       Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op ieder gebruik van de online software applicaties van de HAP Uitgeverij, en op alle opdrachtbevestigingen en facturen van HAP Uitgeverij aan Gebruiker. HAP Uitgeverij draagt er zorg voor dat de voorwaarden op de website www.hapsite.nl ingezien kunnen en gedownload kunnen worden voor digitale opslag of opslag in printvorm.

2.2       Gebruiker staat er jegens HAP Uitgeverij voor in bevoegd te zijn om opdracht te geven (eventueel via derden) tot het leveren van toegangsrechten voor gebruik van online applicatiesoftware van HAP Uitgeverij en verantwoording te dragen voor handelen in overeenstemming met de bepalingen uit de overeenkomst.

2.3       Gebruiker garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan HAP Uitgeverij verstrekte informatie en gegevens ten behoeve van het gebruik van de online software applicaties en de facturering van de prijs van het gebruik van de online software applicatie.

2.4       Door het geven van een opdracht tot levering van toegangsrechten tot de online software geeft de opdrachtgever op het (digitale) bestelformulier nadrukkelijk aan akkoord te gaan met de gebruikersovereenkomst. De opdrachtgever is door de akkoordverklaring Gebruiker zoals genoemd in artikel 1 van deze overeenkomst. Door de aanvaarding van de voorwaarden stemt Gebruiker in met de toepasselijkheid van de voorwaarden op ieder toekomstig gebruik van de software applicaties, opdrachtbevestiging, en facturen van HAP Uitgeverij aan Gebruiker, en op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen HAP Uitgeverij en Gebruiker.

2.5       Zonder verklaring akkoord te zijn met de gebruikersovereenkomst is levering van de toegangsrechten tot de online applicatie van HAP Uitgeverij niet mogelijk.

2.6       HAP Uitgeverij kan de gebruikersovereenkomst wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra een nieuwe leveringsopdracht wordt verstrekt. Indien Gebruiker een opdracht verstrekt na één of meer aanpassingen van de voorwaarden, impliceert dit dat Gebruiker de aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt.

2.7       Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door “Gebruiker” slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die door HAP Uitgeverij schriftelijk zijn aanvaard.

2.8       De overeenkomst met Gebruiker beëindigt wanneer de toegangsrechten tot de online applicatie van HAP Uitgeverij vervallen (omdat nieuwe credits besteld dienen te worden). Door beëindiging van de overeenkomst blijven verplichtingen omtrent privacy (artikel 3.17, 4.1 en 4.3) en betalingsverplichtingen (artikel 6.3, 6.5 en 6.6) bestaan.

2.9       Door het geven van een nieuwe opdracht tot levering van toegangsrechten tot de online software door een eerder geregistreerde natuurlijke persoon of rechtspersoon komen eerdere gebruikersgegevens beschikbaar tenzij de bewaartermijn van 3 maanden verstreken is.   

2.10     Gebruiker kan de verplichtingen door wederzijdse instemming overdragen aan een ander natuurlijke persoon of rechtspersoon. Dit dient schriftelijk en door beiden ondertekent kenbaar worden gemaakt aan HAP Uitgeverij.

2.10     In geval van naamsverandering van de rechtspersoon met gebruikersrechten blijft na tijdige kennisgeving aan HAP Uitgeverij de gebruikersovereenkomst gehandhaafd.

Artikel 3: Gebruik online software applicaties: rechten, verplichtingen, privacy en  beveiliging.

3.1       HAP Uitgeverij verleent Gebruiker een niet-exclusief recht om de online software applicaties te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

3.2       Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Gebruiker uitsluitend het recht de applicatie te laden en uit te voeren.

 3.3      Gebruiker is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen die bij het gebruik van de online software applicaties van HAP Uitgeverij in acht moeten worden genomen, te nemen en op te volgen.

3.4       Door het aangaan van een leveringsopdracht verklaard Gebruiker dat de online software applicatie van HAP Uitgeverij uitsluitend gebruikt zal worden door daartoe bevoegde personen, te weten: geregistreerd psychologisch-pedagogisch assistent, geregistreerd psychologisch medewerker/  psychodiagnostisch werker, psycholoog NIP, gz psycholoog, (basis-) arts, of met het voorgaande gelijkstaande beroepskwalificaties in het buitenland, of supervisanten van de bevoegde personen.

3.5       Gebruiker is tevens verplicht de gebruiksvoorschriften die HAP Uitgeverij vaststelt, duidelijk en expliciet kenbaar te maken aan derden die gebruik maken van de online software applicaties.

3.6       De activiteiten die Gebruiker verricht in het kader van het gebruik van de online software applicaties van HAP Uitgeverij mogen nimmer inbreuk maken op rechten van HAP Uitgeverij , waaronder auteursrecht,  merkenrecht of enige andere intellectueel eigendomsrecht of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, in strijd zijn met wetten, verdragen, voorschriften, verordeningen of regelgeving, een commercieel karakter hebben, tenzij HAP Uitgeverij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig jegens HAP Uitgeverij zijn.

3.7       Gebruiker stemt ermee in dat zijn gegevens worden verwerkt en opgeslagen ten behoeve van het gebruik van de online software applicaties van HAP Uitgeverij en de uitvoering van de overeenkomst.

 3.8      Gebruiker is er van op de hoogte dat HAP Uitgeverij de persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van Gebruiker of activiteiten die in diens naam worden verricht door derden, op de website,  HAP Uitgeverij slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Gebruiker te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Gebruiker.

 3.9      Gebruiker mag de gegevens die HAP Uitgeverij over hem of haar heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Gebruiker heeft het recht HAP Uitgeverij te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Gebruiker te verwijderen of af te schermen. HAP Uitgeverij zal op dit verzoek binnen 10 dagen beslissen, na afweging van het betrokken belang van HAP Uitgeverij en het privacybelang van Gebruiker en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Gebruiker informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Gebruiker van software applicaties maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

3.10     Rechten worden in voorkomend geval aan Gebruiker steeds verleend onder de voorwaarde dat Gebruiker de daarvoor overeengekomen en in de overeenkomst vastgelegde vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

3.11     HAP Uitgeverij is niet de eigenaar van gegevens welke Gebruiker tijdens het gebruik van de online software applicaties naar de applicaties heeft verzonden (zijnde “gebruikersgegevens”).

3.12     Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en juistheid van alle gebruikersgegevens. Gebruiker dient de gegevens te allen tijde aan te leveren met in achtneming van de geldende wetgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.13     HAP Uitgeverij verricht de online diensten als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

3.14     HAP Uitgeverij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging, verlies of onvermogen tot opslaan van gegevens.

3.15     HAP Uitgeverij behoudt zich het recht voor om gebruikersgegevens zonder kennisgeving te onthouden wegens een overtreding, inclusief maar niet beperkt tot wanbetaling door Gebruiker.

3.16     Na een gegronde beëindiging van de overeenkomst komt het recht van Gebruiker om gebruikersgegevens te openen of te gebruiken direct te vervallen en is HAP Uitgeverij niet verplicht om gebruikersgegevens te onderhouden.

3.17     De bewaartermijn van persoonsgegevens van de gebruiker is zeven jaar en gaat in na beëindiging van de overeenkomst. De bewaartermijn van de  gebruikersgegevens is drie maanden en gaat in na invoering van de gegevens. Na de bewaartermijn worden de persoonsgegevens van de gebruiker en de gebruikersgegevens vernietigd.

Artikel 4: Vertrouwelijke gegevens en vrijwaring

4.1       Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

4.2         De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

4.3       Gebruiker vrijwaart HAP Uitgeverij voor aanspraken van personen van wie (persoons-) gegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Gebruiker wordt gehouden of waarvoor of voor wie Gebruiker uit hoofde van de wet of enige overeenkomst anderszins verantwoordelijk is, tenzij Gebruiker bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan HAP Uitgeverij toerekenbaar zijn (zie verder artikel 7 en 8).

Artikel 5: communicatie en hardware

5.1       Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik van de online software applicaties van HAP Uitgeverij, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van HAP Uitgeverij staan.

5.2       HAP Uitgeverij is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Gebruiker bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van HAP Uitgeverij. 

5.3       Bij de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik van de online software applicaties wijst HAP Uitgeverij aan Gebruiker toegangs- of identificatiecodes (inlogcodes) toe. HAP Uitgeverij kan de aan Gebruiker toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen.

5.4       Gebruiker behandelt de inlogcodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden en derden kenbaar.  

5.5       HAP Uitgeverij is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt of van onjuist dan wel onrechtmatig gebruik van de applicaties.

 Artikel 6: Prijs, verrekening en verzuim

 6.1      Alle prijzen zijn in Euro’s uitgedrukt en inclusief omzetbelasting (btw). Het percentage van de omzetbelasting en het bedrag daarvan worden afzonderlijk op de factuur vermeld.

 6.2      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren door overboeking op een door HAP Uitgeverij aangewezen bankrekening.

6.3       Facturen worden door Gebruiker betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities, tenzij anders aangegeven.

6.4       HAP Uitgeverij kan de toegang tot de online software applicaties weigeren totdat Gebruiker alle aan HAP Uitgeverij verschuldigde bedragen heeft betaald.

6.5       Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Gebruiker, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.

6.6       Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan HAP Uitgeverij de vordering uit handen geven, in welk geval Gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is Gebruiker de door HAP Uitgeverij gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien Gebruiker bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

6.7       In geval van niet of niet tijdige of slechts gedeeltelijke betaling is HAP Uitgeverij bevoegd verdere ter beschikkingstelling van de applicaties op te schorten tot het moment waarop Gebruiker zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde (handels)rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7: Garanties

7.1       Van een fout is alleen sprake indien Gebruiker deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is.

7.2       HAP Uitgeverij zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen eventuele fouten in de applicaties, voor zover mogelijk, binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen, indien deze binnen drie maanden na de ter beschikkingstelling van de applicaties gedetailleerd omschreven schriftelijk bij HAP Uitgeverij zijn gemeld.

7.3       HAP Uitgeverij garandeert niet dat de applicaties zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt in beginsel kosteloos uitgevoerd. Indien echter sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Gebruiker of van andere niet aan HAP Uitgeverij toe te rekenen oorzaken, dan kan HAP Uitgeverij de kosten van herstel in rekening brengen. Herstel van verminkte of verloren gegane (persoons)gegevens valt niet onder de garantie

7.4       Herstel van fouten zal geschieden op een door HAP Uitgeverij te bepalen wijze.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van HAP Uitgeverij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de verstrekte toegangsrechten tot de online software applicatie (inclusief btw).

Artikel 9: Melding van klachten

Indien Gebruiker niet tevreden is over de wijze waarop HAP Uitgeverij uitvoering geeft of heeft gegeven aan de overeenkomst, kan Gebruiker zijn volledig en duidelijk omschreven klacht per email melden bij HAP Uitgeverij info@hapsite.nl . Bij HAP Uitgeverij ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na de dag van ontvangst daarvan door beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door HAP Uitgeverij binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan Gebruiker gezonden. Dat bericht bevat ook een indicatie van de termijn waarop Gebruiker een uitgebreider bericht kan verwachten.